SISTEK.CZ       
Úterý - 09.03.2021    

Aktualizace stránek: 2. 3. 2021 11:20

Mýty, hoaxy, lži - a skutečnost

Neměl jsem v úmyslu rozepisovat se na svém webu o konkrétních konspiračních teoriích, hoaxech a lžích. Některé však jsou natolik závažně vadné, že je nutno se jimi zabývat podrobně a rozbít je jasnými argumenty. Zejména pak ty, které uvádějí ať už vylhaná čísla nebo dopady epidemie bagatelizují či zpochybňují.

Karel Šístek, 15. 10. 2020, aktualizováno 18. 10. 2020 23:55

Hojně sdílený a šířený hoax tvrdí:
„Chřipka 1995 v Česku: 1,1 mil nakažených, 12 tis zemřelých. Kde byly zákazy, roušky a hysterie?”.

Skutečnost, fakta:

Odhadovaný počet onemocnělých chřipkou v roce 1995 v USA byl 11% obyvatelstva, a zemřelých v USA bylo (spíše nebylo, vysvětlím dále) 12 tisíc. Mechanismus, jak se ona čísla dostala do onoho hoaxu, je uveden na výše uvedeném webu AFP. Zjednodušeně řečeno: zatímco promořenost autor hoaxu zřejmě buď aproximoval vzhledem k  počtu obyvatel ČR nebo vycházel z údajů dobového českého tisku, počty mrtvých v USA z jeho (a patrně navíc nesprávně podloženého) pramenu celé přisoudil ČR.

K tomuto hoaxu se však vyplatí dohledat více dat a doložit, proč je jeho šíření nebezpečné

Malé, nikoliv nezajímavé odbočení

Není bez zajímavosti uvést údaje do správného kontextu (tabulka 1). Pokud by údaj o 12 tisících zesnulých s chřipkou v roce 1995 v USA správný, vyjde nám nejméně (protože se zatím pohybujeme v roce 2020 v kratším časovém období než 1 rok) 15x více úmrtí s covidem-19, než s chřipkou, což je však patrně nesprávné. Z dobrých důvodů, jak bude vysvětleno dále, budu za správný údaj pro sezónu 1995/1996 považovat cca 36 tisíc zemřelých v souvislosti s chřipkou v USA. Jak vyplyne z dalšího, reálně se dá předpokládat, že podle dosavadního vývoje epidemie bude dopad Covidu-19 v roce 2020 na počet úmrtí v USA s jistotou více než 5,5 x vyšší než u chřipky.

Je potřeba vzít do úvahy, že údaj "12 tisíc zemřelých na chřipku v USA v roce 1995" pochází z dnes obtížně ověřitelného zdroje. Zkusme najít relevantnější údaje za delší období, nejlépe za dekádu. Centers for Disease Control and Prevention (americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí - cdc.gov) uvádí pro roky chřipkové sezóny 2010/2011 až 2019/2020 kvalifikované odhady počtu úmrtí na chřipku (zdroj 1: CDC - Odhadovaná zátěž chřipkových onemocnění podle sezóny - Spojené státy americké) od 12 do 61 tisíc v jednotlivých sezónách, medián je 37500 mrtvých na sezónu, při počtu obyvatel se symptomy onemocnění chřipkou mezi 9,3 milióny a 45 milióny, medián je 30 miliónů obyvatel se symptomy onemocnění chřipkou ročně (pro USA, vzhledem k vývoji počtu obyvatel se tedy jedná průměrně o 11% obyvatelstva USA ročně).

Pro chřipkovou sezónu 1995/1996 jsem nalezl informace ve zdroji 2 - "Úmrtnost spojená s chřipkou a respiračním syncytiálním virem ve Spojených státech", autoři: William W. Thompson, PhD; David K. Shay, Md, Spojené království; Eric Weintraub, 3.; et al". Její autoři dochází v textu a v Tab.2 v uvedené práci k číslu cca 36 tisíc úmrtí souvisících s chřipkou v USA za sezónu 1995/1996 (a k průměru 34470 za období 1976 až 1999), což je v dobré korelaci se sezónním mediánem v období, které jsem uvedl v mé tabulce 1, a tedy se jeví jako pravděpodobnější údaj než zmiňovaných 12 tisíc. A proto při výpočtu dopadu covidu-19 k číslu 12 tisíc nepřihlížím, v tabulce 1grafu 1 je tento údaj uveden jen pro dokreslení.

Co z toho vyplývá?

  1. Promořenost chřipkou je v USA v průměru 11% ročně, takže 11% promořenost není dramatickou odchylkou, spíše normou.
  2. Průměrně v souvislosti s chřipkou v USA umírá dle kvalifikovaného odhadu 37500 osob za chřipkovou sezónu, vztaženo k posledním deseti chřipkovým sezónám.
  3. Platilo-li by číslo 12 tisíc, pak sezóna s 12000 zesnulými na chřipku a její komplikace by byla spíše "chřipkově slabá". Pro srovnání: stejné číslo platí např. pro sezónu 2011/2012, kdy zemřelo na nemoci spojené s chřipkou v USA 12000 osob, ovšem při jen 9,3 miliónech obyvatel se symptomy onemocnění chřipkou, což by se dalo hodnotit jako skutečně příznivá chřipková sezóna.

Tabulka 1: srovnání chřipky v r. 1995, chřipkových sezón 2010/2011 až 2019/2020 a epidemie Covidu-19 v roce 2020 - USA

Co lze z tabulky vyčíst (připomínám - jde o čísla platná pro USA):

  1. Úmrtnost - za kratší období (19/24 roku) má v USA Covid-19 při 4,5 x menším promoření oproti chřipce za celou sezónu na svědomí (při procentuálním srovnání) nejméně 4,9 x (proti sezóně 1995/1996) až 5,5 x (proti mediánu za uplynulé desetiletí) více úmrtí než chřipka (v absolutních číslech nejméně 6 x více úmrtí než chřipka, rozdíl mezi procentuálním a absolutním vyčíslením je způsoben nárůstem počtu obyvatel USA mezi sledovanými obdobími - viz řádek počet obyvatel). Nejméně, protože do konce roku je daleko a mrtví bohužel přibývají, k datu výpočtu v USA tempem okolo 1 tisíce denně. To znamená, že skutečnost se bude jen zhoršovat. Úmrtnost vyjadřuje podíl zemřelých na danou příčinu k celkové poulaci.
  2. Smrtnost - dosavadní smrtnost Covidu-19 je v USA cca 22 x (proti sezóně 1995/1996) až 25 x (proti mediánu za uplynulé desetiletí) vyšší než u chřipky a jejích komplikací. Smrtnost vyjadřuje podíl úmrtí na danou nemoc ke všem onemocnělým danou nemocí.

Graf 1: grafické vyjádření počtu mrtvých podle vybraných onemocnění (úmrtnost na danou nemoc) v USA

Graf 2: grafické vyjádření smrtnosti vybraných onemocnění v USA

Závěr je zřejmý

Realita je přesně opačná, než dojem, který se hoax snažil vyvolat. Dopad onemocnění covid-19 na počet úmrtí je aktuálně až mnohonásobný proti dopadům chřipky.

Vraťme se ale do ČR a hledejme správná čísla

Pokud bychom aproximovali čísla platná v sezóně 1995/1996 pro USA (tedy 11% promořenost, 36 tisíc zesnulých - čísla ze zelené části tabulky 1) na počet obyvatel v ČR, bylo by možné odhadnout cca 1,1 miliónu osob onemocnělých chřipkou a počet zemřelých na cca 1344, což by však bylo neméně zavádějící.

Můžeme připustit stejnou procentuální promořenost infekcí chřipky jako v USA, půjde však jen o hrubý objektivně nepodložený odhad, není to však podstatné.

Co naopak podstatné je a co navíc vůbec nemusíme odhadovat, jsou počty zemřelých na chřipku v ČR - pro počty zemřelých máme k dispozici objektivní data, takže se na ně společně podívejme. Dovolím si širší srovnání, než AFP, a to rovnou za celé desetiletí 1991 až 2000 - tabulka 2.

Tabulka 2: počet úmrtí na nemoci dýchacích cest v letech 1991 až 2000 v ČR- shrnutí údajů ze Zdravotních ročenek ČR 1992 - 2000

(Zdroj dat tabulky 2: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) - Zdravotnická ročenka ČR 1992, str.22-23, 1993, str.26-27, 1993, str.28-29, 1994, str.24-25, 1995, str.28-29, 1996, str.26-27, 1997, str.26-27, 1998, str.26-29, 1999, str.26-29, 2000, str.32-35)

Co ze srovnání vyplývá?

  1. Je naprosto zřejmé, že hoaxem uváděných "12 tisíc zemřelých na chřipku v roce 1995 v ČR" se ani vzdáleně nikam nevejde a jde tedy o údaj naprosto nesmyslný a lživý. Odchylka v roce 1995 od mediánu ve sledovaném desetiletí (r. 1991 - 2000) byla +333 zemřelých, v roce 1996 dokonce -66 zemřelých. Když tyto údaje sečteme a zprůměrujeme na oba roky příslušné k dané chřipkové sezóně, ona autorem hoaxu do kontrastu s covidem-19 dávaná epidemie chřipky se na celkovém počtu zemřelých projevila průměrným nárůstem počtu zemřelých o 133,5 zemřelého za rok. Připomínám: za všechna neonkologická onemocnění dýchacích cest.
  2. Rozdíl v úmrtnosti na chřipku a její komplikace oproti rokům s mírnějším průběhem chřipky není nijak dramatický a oproti nynějšímu dopadu epidemie covidu-19 je dopad chřipkové sezóny 1995/1996 v absolutních číslech významně menší, pohybuje se proti jiným chřipkovým sezónám v rozdílu jen stovek obětí.
  3. Je zároveň zřejmé, že "silná chřipková epidemie" se projevuje nárůstem smrtelných zápalů plic řádově ve stovkách případů za rok, ale to je zčásti vykompenzováno menším množstvím úmrtí na jiná (neonkologická) onemocnění dýchací soustavy. Takže souhrnné počty zemřelých na nenádorová onemocnění dýchací soustavy se za sledované desetiletí v jednotlivých letech od mediánu v daném desetiletí (4743 zemřelých ročně), popřípadě od průměru (4755 zemřelých ročně) odchylují vždy jen o stovky nahoru nebo dolů. Velmi důležité je, že se tato relativně příznivá bilance děje proto, že chřipku a jí způsobené komplikace dokážeme poměrně úspěšně léčit.

K 18. 10. 2020 připadá na konto covidu-19 už 1402 mrtvých, přičemž epidemie ani zdaleka nekulminuje a i nejstřízlivější odborné odhady počítají jen do konce roku 2020 s dalšími jednotkami tisíc obětí covidu-19.

Zároveň je potřeba vidět, že s nastávající chřipkovou sezónou se ještě více zkomplikuje schopnost českého zdravotního systému postarat se o všechny nemocné, protože dlouhodobě během chřipkových sezón jsou počty nemocných se závažnými komplikacemi chřipky zhruba stejné, ale tentokrát je systém už vysoce zatížený nemocnými s vážnými komplikacemi onemocnění covid-19, přičemž dramaticky stoupá počet nemocných covidem-19 mezi zdravotnickým personálem.

Proto apeluji znovu na každého z vás: dodržujme všechna opatření proti šíření covidu-19, ať jsou nám jakkoliv nemilá a jakkoliv je vyhlašuje nepopulární vláda.

Jen díky tomu, že na jaře se opatření poměrně dobře dodržovala, nejsme zatím na číslech srovnatelných s USA. Nebudeme-li dodržovat opatření nyní, tak bohužel USA doženeme běhěm několika příštích týdnů.

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2021